Podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ „Creative dress“

Tato OBECNÁ PODMÍNKY upravují vztah mezi CREATIVE DRESS EOOD (dále jen „CREATIVE DRESS“) na jedné straně a uživateli webových stránek a služeb umístěných na adrese http://creative-cz.com/ (dále jen „ Pod Uživateli) na straně druhé.

CREATIVE DRESS Ltd. je společnost založená podle obchodního práva Bulharské republiky s UIC 204498205, se sídlem Blagoevgrad 2700, Todor Alexandrov č. 23, e-mailová adresa: [email protected] telefon: 0882246229 [ EA1]

CREATIVE DRESS EOOD je registrován jako správce osobních údajů a je držitelem certifikátu č. …………… .. Před použitím informací a obchodních služeb nabízených na adrese http://creative-cz.com/ (dále jen „služby“) si prosím přečtěte plně zveřejněné podmínky. Vizualizací http://creative-cz.com/ je každý uživatel automaticky povinen dodržovat níže uvedené podmínky.

Tento dokument obsahuje informace o činnosti CREATIVE DRESS a obecné podmínky pro využívání služeb poskytovaných „CREATIVE DRESS“, upravující vztahy mezi námi a každým z našich registrovaných uživatelů.

Potvrzení Všeobecných podmínek je nezbytnou a závaznou podmínkou pro uzavření smlouvy mezi Uživatelem a „KREATIVNÍ ŠATY“.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Art. 1 Služby poskytované CREATIVE DRESS Uživateli jsou službami informační společnosti ve smyslu zákona o elektronickém obchodu.

Art. 2. „CREATIVE DRESS“ je e-shop přístupný na webové stránce http://creative-cz.com/, prostřednictvím kterého mají zákazníci možnost uzavřít smlouvy o prodeji a dodání zboží nabízeného CREATIVE DRESS.

IDENTIFIKACE A REGISTRACE

Art. 3 (1) „CREATIVE DRESS“ identifikuje uživatele webu uložením souborů protokolu na serveru na adrese http://creative-cz.com/ a na IP adrese uživatele.

(2) „CREATIVE DRESS“ má právo shromažďovat a používat informace o Uživatelích po jejich registraci. Informace, podle nichž lze osobu identifikovat, mohou zahrnovat jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, adresu, telefon, jakož i jakékoli další informace, které osoba dobrovolně poskytne při registraci. Tyto informace také zahrnují jakékoli další informace, které uživatel zadává, používá nebo poskytuje při používání služeb poskytovaných „CREATIVE DRESS“

(3) Uživatelé se také mohou identifikovat prostřednictvím svých účtů Facebook a Google.

Art. 4 (1) „CREATIVE DRESS“ věnuje náležitou péči a odpovídá za ochranu informací o Uživateli, které mu byly známy v souvislosti s registrací - s výhradou těchto Všeobecných podmínek, s výjimkou případů vyšší moci, náhodné události nebo škodlivého jednání třetích osob.

(2). V registračním formuláři vyplněném uživatelem při registraci „CREATIVE DRESS“ označuje povinnou nebo dobrovolnou poskytnutí údajů a důsledky odmítnutí poskytnout údaje. Souhlasem s těmito Všeobecnými podmínkami se uživatel zavazuje zpracovávat informace o něm v pořadí, které poskytl.

(3) Omezení podle odst. 1 se nevztahuje na případy, kdy existuje povinnost CREATIVE DRESS poskytnout osobní informace o Uživateli příslušným státním orgánům v souladu s platnými právními předpisy.

Art. 5 (1) „CREATIVE DRESS“ shromažďuje a používá informace podle čl. 5 odst. 1 písm. 4 za účelem stanoveným v těchto Všeobecných podmínkách a za nabídku nového zboží a / nebo služeb Uživateli (zdarma nebo placeně). Popsané účely, pro které jsou tyto informace použity, nejsou taxativně uvedeny a nezakládají povinnosti „CREATIVE DRESS“.

(2) Přijetím těchto všeobecných podmínek souhlasí uživatel se zpracováním svých osobních údajů pro účely této dohody a přímým marketingem.

Art. 6 (1) Uživatel se může zaregistrovat vyplněním příslušného elektronického registračního formuláře, který je k dispozici v reálném čase (online) na internetu na webové stránce „CREATIVE DRESS“, přičemž vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a prohlašuje, že je oprávněn .

(2) Stisknutím tlačítka virtuální registrace, který má pravomoc písemně potvrdit všeobecné podmínky, Uživatel učiní elektronické prohlášení ve smyslu zákona o elektronickém dokumentu a elektronickém podpisu a prohlašuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, přijímá je a zavazuje se je dodržovat. Zaznamenáním na vhodném médiu na server „CREATIVE DRESS“ pomocí

obecně uznávané normy pro převod technickým způsobem, který umožňuje její reprodukci, elektronické prohlášení nabývá kvality elektronického dokumentu ve smyslu citovaného zákona. „CREATIVE DRESS“ může v souborech protokolu na svém serveru ukládat IP adresu Uživatele, jakož i jakékoli další informace nezbytné pro jeho identifikaci a reprodukci jeho elektronického výpisu pro přijetí Všeobecných podmínek v případě soudního sporu. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek je přístupné na internetu na webové stránce „CREATIVE DRESS“ způsobem, který umožňuje jeho ukládání a reprodukci.

(3) Při vyplňování žádosti o registraci je uživatel povinen poskytnout úplné a správné údaje o totožnosti (pro fyzické osoby), právním stavu (pro právnické osoby) a dalších údajích požadovaných z elektronické formy „Creative DRESS“ a aktualizováno do 7 (sedmi) dnů od jejich změny. Uživatel prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím požadovaných osobních údajů, čímž zajistí, že data, která poskytne během registračního procesu, jsou pravdivá, úplná a přesná, a pokud je aktualizován, bude je aktualizovat včas. V případě poskytnutí nepravdivých informací má CREATIVE DRESS právo ukončit nebo pozastavit poskytování služeb okamžitě a bez předchozího upozornění, jakož i zachovat registraci Uživatele.

Art. 7 (1) Uživatel obdrží při registraci jedinečné uživatelské jméno a heslo pro přístup ke službám přístupným prostřednictvím webových stránek „CREATIVE DRESS“.

(2) Uživatelské jméno, pod kterým se registruje, mu nedává žádná jiná práva než právo používat konkrétní uživatelské jméno v internetovém obchodě „CREATIVE DRESS“.

(3) Žadatel o registraci jako zástupce právnické osoby je povinen uvést své celé jméno a adresu. jméno právnické osoby zastupující. Přijetím podmínek zaručuje a potvrzuje, že má smluvní vztah

uživatelská společnost, kterou zaregistroval. Při zadávání nesprávných nebo zavádějících informací je účastník zbaven práva na přístup ke službám webové stránky CREATIVE DRESS.

(4) Uživatel je povinen dbát veškeré opatrnosti a učinit nezbytná opatření, která jsou přiměřeně nezbytná, za účelem ochrany svého hesla, nezveřejnění hesla třetím osobám a okamžitého oznámení „CREATIVE DRESS“ neoprávněný přístup, jakož i pravděpodobnost a podezření na takový přístup. Má odpovědnost a riziko, že si bude chránit své heslo, jakož i veškerá opatření, která učiní on nebo třetí strana pomocí svého hesla.

Art. 8 (1) Uživatel má právo na přístup k on-line přístupu ke službám poskytovaným prostřednictvím webové stránky „CREATIVE DRESS“ za podmínek a požadavků na přístup stanovených „CREATIVE DRESS“. Pro využívání služeb musí uživatel zadat své uživatelské jméno a heslo. (2) Uživatel má právo na přístup a opravu svých osobních údajů poskytnutých při registraci v on-line režimu.

OBJEDNÁVKA

Art. 9 (1) Spotřebitelé používají rozhraní na webové stránce „CREATIVE DRESS“ k uzavírání kupních a prodejních smluv na zboží nabízené „CREATIVE DRESS“ v internetovém obchodě. Smlouvu lze také uzavřít po uskutečnění telefonního hovoru.

(2) Smlouva o nákupu a prodeji zboží se považuje za uzavřenou okamžikem potvrzení objednávky „CREATIVE DRESS“.

(3) Pokud produkt není k dispozici, vyhrazuje si „CREATIVE DRESS“ právo odmítnout objednávku.

Art. 10 (1) Za účelem vyžádání objednávky je uživatel povinen registrovat se nebo se identifikovat v souladu s podmínkami uvedenými v těchto Všeobecných podmínkách a také vstoupit do systému prostřednictvím identifikace pomocí uživatelského jména a hesla.

(2) Po výběru jednoho nebo více zboží nabízeného na webových stránkách CREATIVE DRESS musí uživatel přidat toto zboží do svého seznamu zboží pro nákup („košík“, „košík“).

(3) Je nutné, aby Uživatel poskytl údaje o dodávce a zvolil způsob a dobu platby ceny, po které bude objednávka potvrzována prostřednictvím rozhraní e-shopu.

(4) Po provedení objednávky Uživatel obdrží e-mailem potvrzení, že jeho objednávka byla přijata.

CENY

Art. 11 (1) Ceny produktů nabízených v internetovém obchodě jsou ceny uvedené na internetových stránkách „CREATIVE DRESS“ v době objednání, s výjimkou případů zjevné chyby.

(2) Ceny produktů zahrnují DPH, pokud se předpokládá, že bude účtována.

Art. 12 CREATIVE DRESS si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění změnit ceny produktů nabízených v internetovém obchodě a tyto změny nebudou mít vliv na již provedené objednávky.

Art. 13 (1) „CREATIVE DRESS“ může poskytovat slevy na produkty nabízené v internetovém obchodě v souladu s bulharskými právními předpisy a pravidly stanovenými „CREATIVE DRESS“. Pravidla vztahující se na takové slevy jsou k dispozici v místě, kde je sleva zobrazena. Slevy mohou být poskytovány v různých formách (např. Propagační akce, věrnostní slevy, poskytované jednotlivě, náhodně nebo v důsledku účasti v soutěži nebo klientském průzkumu).

(2) Při objednávce a nákupu stejného zboží nelze kombinovat různé typy slev.

PLATBA

Art. 14 Když spotřebitel z jakéhokoli důvodu vrátí produkt s právem na vrácení, cena, na kterou se vztahuje náhrada, se sníží o hodnotu slevy obdržené za produkt a vrací se pouze skutečně skutečně zaplacená částka.

Art. 15 (1) Spotřebitel může zaplatit cenu za objednané zboží pomocí jedné z možností uvedených na webových stránkách. Na adrese http://creative-cz.com/ je možná dobírka. 

(2) Pokud si uživatel zvolí možnost doručení kurýrem a platbu v hotovosti, musí při převzetí zboží zaplatit cenu objednaného zboží spolu s dodací cenou kurýra.

Art. 16 Pokud si uživatel zvolí způsob platby zahrnující poskytovatele platebních služeb třetí strany, může být vázán podmínkami a / nebo poplatky této třetí strany.

Art. 17 CREATIVE DRESS neodpovídá, pokud platební metoda zahrnující poskytovatele platebních služeb třetí strany není dostupná nebo jinak neúčinná z důvodů, které nebude vina CREATIVE DRESS

DOPRAVA

Art. 18 (1) Dodání objednaného zboží se provede kurýrem na odběrovém místo nebo dodací adresu uvedenou uživatelem na území Bulharské republiky. Dodání je na náklady Uživatele, pokud není na http://creative-cz.com/ uvedeno jinak.

(2) Před odesláním objednaného zboží má „CREATIVE“ právo kontaktovat Uživatele na jím určeném telefonu s cílem určit podrobnosti o objednávce a / nebo dodávce.

(3) „CRREATIVE DRESS“ neodpovídá za nesplnění objednávky v případech, kdy Uživatel poskytl

nesprávné, neúplné a / nebo nepřesné osobní údaje, včetně případů, kdy poskytl neúplnou, nepřesnou nebo fiktivní adresu nebo telefonní číslo.

(4) V případech, kdy byla dohodnuta záloha, bude objednávka odeslána 3-5 dnů po obdržení platby. Požádá-li Uživatel, aby jeho objednávka dorazila do určitého data, zašle žádost, pokud je to možné.

Art. 19 Dodání se uskuteční ve lhůtách popsaných v každé možnosti dodání v modulu rozhraní objednávky. Ve výjimečných případech si CREATIVE DRESS vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu a včas informovat Uživatele.

Art. 20 (1) Objednané zboží se doručuje podpisem a větší zásilky (dle uvážení kurýra) se dodávají ke vchodu do budovy.

(2) Spotřebitel je povinen zboží zkontrolovat v okamžiku dodání a v případě zjištěných nesrovnalostí, vad a poškození okamžitě informovat. Pokud to uživatel neučiní, bude dodávka přijata bez výhrad.

Art. 21 (1) V případě nemožnosti nebo obtíže s osobním doručením adresátovi se zásilky doručují takto:

a) pro obchodní adresu - osobě s pracovištěm adresy s uvedením jména osoby, která zásilku přijala;

b) u domovské adresy člena domácnosti s uvedením jména osoby, která zásilku přijala.

(2) Není-li možné zásilku doručit, což není způsobeno zaviněním „KREATIVNÍHO ŠATU“ nebo kurýrem, zavolá osoba, která zásilku doručila, na kontaktní telefon určený uživatelem, aby určila, jakou kancelář kurýra může uživatel obdržet dodávka.

(3) Pokud není možné navázat kontakt s uživatelem, smlouva o prodeji na dálku bude automaticky ukončena.

Art. 22 (1) V případě mezinárodních dodávek se použijí pravidla pro doručování a přijímání zásilek příslušné vnitrostátní poštovní službě a příslušnému vnitrostátnímu právu země, ve které se příjemce zboží nachází. (2) Veškeré dovozní poplatky při dovozu zboží nese uživatel. Spotřebitel nemůže požadovat vrácení peněz, pokud odmítl zaplatit dovozní poplatky nebo obdržel zásilku.

Art. 23 CREATIVE DRESS si vyhrazuje právo kdykoli změnit dostupné způsoby doručení a platební metody a / nebo podmínky zveřejněním dostupných způsobů doručení a platebních metod na Webu bez dalšího upozornění.

ODMÍTNUTÍ A VÝMĚNA

Art. 24 (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, bez odškodnění nebo sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží uživatelem nebo třetí stranou.

(2) Aby mohl uživatel uplatnit své právo podle tohoto odstavce, musí jasně informovat „CREATIVE DRESS“ o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy a jednotlivě identifikovat zboží, které chce vrátit, poskytnutím všech podrobností o dokončené objednávce a dodávce, mimo jiné: obsah a hodnota objednávky, údaje o osobě provádějící objednávku, údaje o osobě přijímající doručení a datum doručení.

(3) „CREATIVE DRESS “ zveřejní na svých webových stránkách formulář pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

(4) Za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dává „CREATIVE DRESS “ uživateli možnost vyplnit a odeslat prostřednictvím elektronického webu standardní formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jinou jednoznačnou aplikaci. V takových případech „CREATIVE DRESS“ okamžitě zašle spotřebiteli potvrzení o přijetí jeho odmítnutí na trvalém nosiči.

(5) Uživatel je povinen vrátit zboží na svůj vlastní účet povinný spolu s účtenkou a fakturou, je-li k dispozici, jejich předáním do „CREATIVE DRESS “ nebo k tomu zmocněné osobě, do 14 dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil své právo na odstoupení.

(6) CREATIVE DRESS má právo odložit vrácení plateb, dokud nebude zboží vráceno zpět nebo dokud nebude předložen důkaz, že zboží bylo odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve.

(7) V případě, že uživatel nesplní svou povinnost podle odstavce 5 bez oznámení CREATIVE DRESS o zpoždění a bez udání platného důvodu, má se za to, že vzal zpět své prohlášení pro uplatnění zrušení smlouvy.

Art. 25 Spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je předmětem smlouvy:

  • výrobky vyrobené podle individuálních specifikací nebo jasně přizpůsobené;
  • výrobky, které mohou zhoršovat kvalitu nebo výrobky s krátkou trvanlivostí;
  • pro noviny, časopisy nebo časopisy, včetně dovozních a cizojazyčných časopisů;
  • výrobky, které nelze vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, a které jsou vytištěny po dodání;
  • zapečetěné zvukové a obrazové záznamy nebo zapečetěný počítačový software, které jsou vytištěny po dodání. Pokud je poskytovaná služba informací, které jsou přizpůsobeny povaze použití a jednorázové přijetí uživatelem nemá žádný smysl pro její vrácení [EA2]

Art. 26 CREATIVE DRESS vrátí Uživateli cenu, kterou zaplatil za vrácené zboží. Platba Visa a MasterCard. Pokud je požadováno vrácení peněz po zrušení nebo nároku zaplaceném kartou, bude částka vrácena na kartu, která platbu provedla.

REKLAMACE

Art. 27 (1) Spotřebitel má právo požadovat jakoukoli neshodu zboží se smluvním / objednaným, pokud byly po dodání zjištěny neshody s kupní smlouvou.

(2) Spotřebitel je oprávněn reklamovat zboží bez ohledu na to, zda výrobce nebo obchodník poskytl obchodní záruku na produkt nebo službu. Spotřebitel nemá nárok na reklamaci, pokud je neshoda způsobena přirozeným opotřebením předmětu.

(3) Pokud je uspokojení reklamace provedeno výměnou zboží za jiné, které odpovídá dohodnutému zboží, "CREATIVE DRESS" zachová spotřebiteli původní záruční podmínky.

(4) Po předložení reklamace zboží může spotřebitel požádat o vrácení zaplacené částky, o výměnu zboží za jinou, odpovídající smlouvě, nebo o snížení ceny.

(5) Stížnost se podává ústně na telefonní číslo určené „CREATIVE DRESS“ nebo písemně prostřednictvím uvedeného e-mailu, poštou nebo na adresu společnosti. CREATIVE DRESS představuje na svém webu přístup k formuláři žádosti.

(6). Při podání reklamace uživatel specifikuje předmět reklamace, jeho upřednostňovaný způsob výrešeni reklamace, respektive výši nárokované částky a adresu, telefonní číslo a e-mail pro kontakt.

(7) Při podání reklamace musí spotřebitel přiložit také dokumenty, na nichž je reklamace založena, a to:

1. příjem hotovosti nebo faktura;

2. protokoly, akty nebo jiné dokumenty prokazující nekonzistentnost zboží nebo služby se smlouvou;

3. další dokumenty prokazující nárok podle důvodu a velikosti.

(8) Nároky na spotřební zboží lze uplatnit nejpozději do dvou měsíců [EA3] od zjištění nedodržení smlouvy, jakož i po uplynutí doby platnosti a uplynutí doby platnosti.

(9). Lhůta se pozastavuje na dobu nezbytnou k dosažení dohody mezi prodávajícím a spotřebitelem o vyřešení sporu.

(10) Pokud CREATIVE DRESS poskytla obchodní záruku na zboží a záruční doba je delší než lhůty pro uplatnění reklamace podle odst. 1 písm. 1, může být pohledávka uplatněna až do uplynutí obchodní záruky.

(11) Podání stížnosti není překážkou nároku.

(12) CREATIVE DRESS vede rejstřík nároků. Dokument je uživateli zaslán na e-mail, který uvedl, s uvedením čísla stížnosti z rejstříku a typu zboží [EA4].

(13) Pokud „CREATIVE DRESS“ vyhoví nároku, vydá za něj úkon, který je vyhotoven ve dvou vyhotoveních a povinně poskytuje uživateli jednu kopii

ZÁRUKY

Art. 28 Spotřebitelé využívají záručních lhůt stanovených zákonem o ochraně spotřebitele.

JEDNOSTRANNÍ UKONČENÍ

Art. 29 CREATIVE DRESS má právo, podle svého výhradního uvážení, bez oznámení o jednostranném ukončení smlouvy, pokud zjistí, že poskytované služby jsou používány v rozporu s těmito obecnými podmínkami, právními předpisy Bulharské republiky a obecně uznávanými morálními normami.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Art. 30 (1) Práva k duševnímu vlastnictví ke všem materiálům a zdrojům dostupným na webových stránkách CREATIVE DRESS (včetně dostupných databází) podléhají ochraně podle zákona o autorských právech a souvisejících právech, patřících CREATIVE DRESS nebo v souladu s tím určená osoba, která postoupila právo používat „CREATIVE DRESS“ a nemůže být použita v rozporu s platnými právními předpisy.

(2) V případě kopírování nebo reprodukce informací mimo přípustné, jakož i při jakémkoli jiném porušení práv duševního vlastnictví na zdroje „CREATIVE DRESS“ má „CREATIVE DRESS“ právo požadovat náhradu za přímé a nepřímé škody, které utrpěly v plném rozsahu. velikost.

(3) Pokud není výslovně dohodnuto, uživatel nesmí reprodukovat, upravovat, mazat, publikovat, distribuovat a jinak zveřejňovat informační zdroje zveřejněné na webových stránkách CREATIVE DRESS.

Art. 31 (1) „CREATIVE DRESS“ se zavazuje věnovat náležitou péči tomu, aby umožnil uživateli běžný přístup k poskytovaným službám.

(2) „CREATIVE DRESS“ má právo zakázat nebo smazat uživatelské jméno a heslo pro přístup k profilu uživatele v případě, že uživatel poruší práva duševního vlastnictví „CREATIVE DRESS“ na prvky obsažené na jeho webové stránce - objekty duševního vlastnictví majetek.

(3) „CREATIVE DRESS“ si vyhrazuje právo pozastavit přístup k poskytovaným službám po oznámení v profilu uživatele. CREATIVE DRESS má právo, ale nikoli povinnost, smazat informační zdroje a materiály zveřejněné na svých stránkách podle svého uvážení.

UKONČENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Art. 32 (1) S výjimkou případů uvedených v těchto Všeobecných podmínkách bude smlouva mezi stranami ukončena také ukončením činnosti „CREATIVE DRESS“ nebo ukončením údržby jeho webové stránky

(2). Po ukončení smlouvy deaktivuje „CREATIVE DRESS“ profil uživatele a odstraní heslo pro přístup k němu.

(3) Ne všechny ponožky, klíny, plavky, prádlo jsou způsobilé k vrácení a výměně!

Art. 33 S výjimkou případů uvedených výše může kterákoli ze smluvních stran ukončit tuto smlouvu oznámením druhé straně v případě neplnění smlouvy jednou týdně.

Art. 34 Písemná forma smlouvy se považuje za splněnou zasláním e-mailové zprávy, stisknutím elektronického tlačítka na obsahové stránce, které vyplní nebo vybere Uživatel, nebo zaškrtnutím políčka (zaškrtávacího políčka) na webové stránce atd. podobné, pokud je prohlášení technicky zaznamenáno tak, že může být reprodukováno.

ÚŘADY REGULUJÍCÍ ČINNOSTI

Art. 35 Orgány, které řídí činnost CREATIVE DRESS, jsou Komise pro ochranu spotřebitele (CPC) a Komise pro ochranu osobních údajů (CPDP) v těchto souřadnicích:

Pro zákoník práce: Web: https://kzp.bg/contacts tel: 0700 111 22 email: [email protected] adresa: 4A Slaveikov náměstí, fl. 3, 4 a 6

Pro CPDP: Web: https://www.cpdp.bg/ tel: 02 / 91-53-518 email: [email protected] adresa: 1592, Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2 ÚSPORA DOLŮ

Art. 36 Strany prohlašují, že pokud se některá z ustanovení těchto Všeobecných podmínek ukáže jako neplatná, nebude to mít vliv na platnost celé smlouvy nebo jejích jiných částí. Neplatná doložka bude nahrazena zákonnými normami nebo zavedenou praxí.

ZMĚNA VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

(2) Nesouhlasí-li se změnami Všeobecných podmínek, má Uživatel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez odškodnění nebo sankce. Za účelem uplatnění tohoto práva musí uživatel oznámit „CREATIVE DRESS“ do jednoho měsíce od obdržení oznámení podle předchozího pododstavce.

(3) V případě, že uživatel neuplatní své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s postupem stanoveným v těchto Všeobecných podmínkách, má se za to, že změna byla uživatelem přijata bez výhrad.

ROZHODNÉ PRÁVO

Art. 37 Všechny záležitosti, které nejsou těmito Všeobecnými podmínkami vyřešeny, se řídí ustanoveními platných právních předpisů Bulharské republiky.

Standardní formulář pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy:
(vyplňte a odešlete tento formulář, pouze pokud si přejete zrušit smlouvu)

Do:
..........................................................................................

Tímto vás informuji, že se vzdáváme smlouvy uzavřené mezi mnou / námi na nákup následujícího zboží / poskytnutí následující služby:
…………………………………………………………………………………………………………

Objednáno Uživatelské jméno - ……………………………………………………………………………………

Uživatelské adresy - ………………………………………………………………………………………………………

Podpis(y)uživatele:……………………………………………….........................
(pouze pokud je tento formulář na papíře)

Datum: ………………………………………